SAM 0634  SAM 0635  SAM 0636  SAM 0639  SAM 0641

     1982-1985                       1986-1988                       1988-1990                  2000-2002                      2002-2006

 

SAM 0642                                                                                                                                          
           2006-2010                               2010-2014                             2014-2016